Search
This is a demo. This is not a real or active support site. Please note data may be deleted.

InstantKB

ثقصثقصقصثق

Administrator
Example Troubleshooter Category

NewChart.jpg > {primary} > {info} بسیاری از مدیران بر این باورند که در چرخه شش مرحله ای مدیریت فرایندهای کسب و کار که از اولویت بندی و انتخاب فرایندها برای بهبود شروع گردیده و یک دوره کامل آن با بهبود مستمر آن فرایند پایان می یابد ، مرحله پایش و اندازه گیری شاخص های فرایندی، مهم ترین گام است. زیرا نتیجه تمهیدات و تلاش های انجام شده در مرحله مدل سازی و طرح ریزی، جاری سازی و اجرای فرایند، نهایتا در مرحله پایش و اندازه گیری شاخص های فرایندی مشخص گردیده و معیار سازمان برای بهبود یک فرایند نیز میزان دستیابی آن به اهداف تعیین شده خواهد بود. بسیاری از شاخص های فرایندی مخصوصا شاخص های تعیین شده برای سطوح بالای فرایندها مانند سطح مجموعه فرایند، اندازه گیری کننده عملکرد سازمان نیز خواهد بود و وجود این شاخص ها موجب می شود قدرت مدیران برای تصمیم گیری صحیح و مبتنی بر شواهد عینی بسیار افزایش یابد. در فرهنگ مدیریتی امروز، بدون استفاده از شاخص های اندازه گیری شده استراتژیک و فرایندی، عملا امکان مدیریت موثر برای فعالین کسب و کار وجود نخواهد داشت و تغیررات محیطی، بازاز و محصولات و پیچیدگی های شدید درون سازمانی نیز نیاز به این گونه از شاخص ها را بیش از پیش نمایان می سازد. NewChart.jpg

Details
Last Modified: 7 Months Ago
Last Modified By: Administrator
Type: HOWTO
Level: Expert
Article not rated yet.
Article has been viewed 540 times.
Options